skip to Main Content

Did you Know! เด็กๆเค้าพูดอะไรกัน

เมื่อ Silver Gen ต้องมาทายคำศัพท์ของวัยรุ่น ลองมาดูกันว่าคุณรู้ความหมายของแต่ละคำหรือไม่?

Share this:

Back To Top
×Close search
Search