skip to Main Content

วัคซีนในวัยซิลเวอร์ สำคัญไม่แพ้วัคซีนเด็ก

ถ้าใครคิดว่าวัคซีนต้องฉีดเฉพาะตอนเด็กๆ อาจต้องเริ่มคิดใหม่ เพราะยิ่งเราอายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันก็เริ่มลดลง และมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย วันนี้CountUpขอนำข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเรื่องการฉีดวัคซีนมาฝาก อ่านแล้วอย่าลืมไปฉีดกันนะ เพราะวัคซีนจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค ประหยัดค่ารักษาพยาบาล วัคซีนที่อยากแนะนำ ได้แก่ 

  1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้สูงอายุที่เป็นไข้หวัดใหญ่ อาจเกิดหลอดลมอักเสบและปอดบวม หรือบางรายมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน หากอาการรุนแรงก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ คำแนะนำ คือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม ทุกปี

  2. วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิต มีสาเหตุสำคัญจากเชื้อนิวโมค็อกคัส ซึ่งอาจมีการติดเชื้อในกระแสเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ คำแนะนำ คือฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิด 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม ห่างกัน 1 ปี

  3. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับโรคอีสุกอีใส ทำให้เกิดตุ่มน้ำใสตามแนวเส้นประสาท อาจมีภาวะแทรกซ้อนคือ ปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนัง คำแนะนำ คือฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม เพียงครั้งเดียว

  4. วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน หากเกิดแผลในผู้สูงอายุจะมีโอกาสติดเชื้อบาดทะยักได้ง่าย ทำให้เกิดกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง หายใจลำบาก โรคคอตีบที่รุนแรงทำให้หายใจลำบาก ทั้งโรคบาดทะยักและคอตีบหากมีอาการรุนแรง อาจเสียชีวิตได้ และโรคไอกรนทำให้ไอต่อเนื่องอย่างรุนแรง คำแนะนำ คือฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน 1 เข็ม และวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ ทุก 10 ปี

ที่มา : ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนิตยสาร@Rama กค. 63

Share this:

Back To Top
×Close search
Search